top of page

PRIVACYVERKLARING

LasVegasNL

Privacyverklaring
 

Inhoudsopgave

1.        Inleiding LasVegasNL Privacy Statement

2.        Categorieën persoonsgegevens

3.        Grondslag en doel voor gegevensverwerking

4.        Periode van opslag

5.        Ontvangers van persoonsgegevens

6.        Beveiliging

7.        Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

a.        Recht op inzage (artikel 15 AVG)

b.        Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

c.        Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

d.        Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

e.        Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

f.         Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

8.        Plichten

 

  1. Inleiding LasVegasNL Privacy Statement

 

Dit is de privacyverklaring van LasVegasNL. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet LasVegasNL precies?

LasVegasNL heeft al ruim 9 jaar ervaring in het organiseren van reizen naar de USA en is daarbij gespecialiseerd in Las Vegas. Zowel voor city trips, groep trips of als onderdeel van een roadtrip. LasVegasNL biedt op de website alle benodigde informatie aan om een vakantie zelf samen te stellen. U vindt het juiste hotel, vervoer en de leuke bezienswaardigheden die bij u passen en nog veel meer. Daarnaast kan een reis geboekt worden via de links op onze website. Hierdoor kunt u bij de beste deals komen en leuke prijzen winnen zoals speelgeld, gratis overnachting, showtickets en meer.


Wij hebben gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken). Vaak zijn er namelijk situaties waarin LasVegasNL uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.


LasVegasNL neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.
 

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!

info@80travel.com l +31 (0)6 4143 1269

Zuideinde 79 l 1121DD l Landsmeer

KvK Nr. 55768202 


  2. Categorieën persoonsgegevens

 

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

-Voornaam en achternaam;

-Contactgegevens;

-Betaalgegevens (indien u gebruikmaakt van onze diensten);

-Paspoort (indien u gebruikmaakt van onze diensten en wij voor u een reis plannen en/of regelen);

-(Persoonlijk) e-mailadres (let op: de AVG schaart ook bepaalde bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres ).

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door LasVegasNL.


  3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

 

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en LasVegasNL of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

 

  • Er zijn een aantal doelen waar LasVegasNL uw persoonsgegevens voor verzamelt;

 

  1. Contact opnemen

Heeft u een e-mail gestuurd naar ons info@80travel.com? Of heeft u informatie achtergelaten via het contactformulier, sociale media, WhatsApp of via de telefoon? Dan bewaren wij deze gegevens zodat wij u verder kunnen benaderen. 

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen en/of klachten in behandeling te kunnen nemen of op te kunnen volgen).

 

  2. Relatiebeheer

Het is voor LasVegasNL belangrijk om uw feedback, klachten en wensen op te slaan en te kunnen verwerken. Indien LasVegasNL nog verder contact moet opnemen (bijvoorbeeld over de uitvoering van de diensten) moet LasVegasNL hiertoe in staat zijn. Wij bewaren hiervoor gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail, vestigingsadres, en zo mogelijk gegevens in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (indien het een zakelijke klant betreft) en ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

 

  3. Uitvoeren van onze dienst

Wanneer er wordt overgegaan op het uitvoeren van onze dienst, heeft LasVegasNL bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor LasVegasNL niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren, wij kunnen zonder de gegevens geen reis inplannen en/of organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het (e-mail)adres, naam, telefoonnummer en paspoort. 

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (het voldoen aan de overeenkomst zoals besloten met onze klant), wettelijke verplichtingen (volgens de via geldende wet- en regelgeving gestelde normen voor het uitvoeren van onze diensten) en ons gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van onze diensten en gemaakte afspraken met onze klanten).

 

  4. Het verzenden en bewaren van facturen

LasVegasNL bewaart gegevens die zijn opgegeven in verband met de facturering. Dit geldt zowel voor verzonden als ontvangen facturen. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens, zoals de aanhef. Ook kan het zijn dat een factuur ontvangen/verzonden wordt aan een bedrijfse-mailadres met een naam erin. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen persoonlijke adresgegevens op facturen vermeld worden. Denk aan situaties waarbij iemand een kantoor aan huis heeft. Wij bewaren alleen betaalgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten waarbij duidelijk overeengekomen is dat LasVegasNL de dienst verleend en hiervoor een bepaald bedrag in rekening gebracht wordt.

De grondslag voor de financiële administratie verwerkingsdoelen: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de klant); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang(om onze reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren, om bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure onze belangen te kunnen beschermen en om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan)

 

  5. Sociale media

LasVegasNL maakt gebruik van sociale media. Waaronder Facebook, Instagram en LinkedIn. Voor het gebruik van deze sociale media worden cookies geplaatst. Voor meer informatie over     cookies kun u onze cookieverklaring raadplegen. Sociale media accounts van LasVegasNL            worden gekoppeld aan de website en andere geschreven stukken van LasVegasNL, waaronder blogs.


  4. Periode van opslag

 

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat de gegevens nodig zijn. Elk laatste contactmoment tussen u en LasVegasNL geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn.

Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuwe bewaringstermijn. 

Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via sociale media of een contactformulier en er uiteindelijk wordt overgegeaan naar een dienst. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

 

  • Toelichting:

 

  1. Contact opnemen

De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door een contactverzoek met ons verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de aard van het contactverzoek. Gaat het om een vraag waarbij eenmalige beantwoording volstaat? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. Indien de aard van het contactverzoek noopt tot het langer bewaren van gegevens (denk aan een aanvraag om onze diensten te verlenen), bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen.

 

  2. Relatiebeheer

Gegevens in het kader van relatiebeheer worden in ieder geval bewaard voor de duur van de samenwerking. Na afronding van de werkzaamheden, blijven gegevens maximaal 2 jaar bewaard, tenzij wettelijke verplichtingen of juridische procedures een langere termijnen vergen.

 

  3. Uitvoeren van onze dienst

Gegevens welke zijn verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten worden na het voltooien van de dienst en het verzenden dan wel ontvangst van de (laatste) betaling, bewaard voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

   4. Het verzenden van facturen

Volgens de wet zijn wij verplicht om facturen (en andere administratie) te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. Volgens de eisen van de Belastingdienst, moeten wij onze facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. Na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 2 jaar. 

 

  5. Sociale media

LasVegasNL plaatst verschillende cookies met verschillende bewaartermijnen, voor een volledig overzicht van de bewaartermijn van onze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen. 

 

  5. Ontvangers van persoonsgegevens

 

LasVegasNL deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal LasVegasNL zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. 

Om de beste service te garanderen vanuit LasVegasNL, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

  • Boekhouder

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder zal in bepaalde gevallen persoonsgegevens inzien, zoals de gegevens die op een factuur of betaalbevestiging staan. 

   -   Belastingdienst/overheidsinstanties

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

 

Cookies

 

Wil u weten welke cookies LasVegasNL plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.


  6. Beveiliging

 

De Apparaten waarmee uw gegevens geopend kunnen worden, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Alle vormen van fysieke gegevens worden door LasVegasNL in een afgesloten kast bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een slot. Alleen de bevoegde personen hebben toegang tot de fysieke gegevens en heeftben als enige de mogelijkheid om deze gegevens in te zien.

Ook wordt uw bezoek aan de LasVegasNL website beveiligd door een ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met LasVegasNL privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar LasVegasNL gebruik van maakt:

  • De apparaten waar persoonsgegevens op opgeslagen worden, zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning

  • Fysiek opgeslagen persoonsgegevens worden in een afgesloten kast beveiligd waarbij het pand van het kantoor voorzien is van een slot.

  • Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.


  7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij LasVegasNL op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG heeft.

 

  a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij LasVegasNL zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens. 

 

  b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door LasVegasNL.

 

  c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, LasVegasNL te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij. 
 

  d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om LasVegasNL te vragen gegevens te vernietigen. Dit kun u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet LasVegasNL uw persoonsgegevens vernietigen:

  - LasVegasNL heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar LasVegasNL de gegevens voor verzameld heeft. 

  - U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan LasVegasNL om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de  voor nieuwsbrieven.

  - U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens.  Zijn uw belangen groter dan de belangen van LasVegasNL met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt. 

  - Wanneer LasVegasNL uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  - Wanneer LasVegasNL een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is LasVegasNL verplicht om uw gegevens te wissen. 

  - Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en LasVegasNL heeft uw gegevens verzameld? Dan kun u vragen aan LasVegasNL de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

 

  e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat LasVegasNL niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

 

  f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

 

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@80travel.com is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn. 


  8. Plichten

 

LasVegasNL verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan LasVegasNL de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Het is hierdoor ook raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van LasVegasNL door te nemen.
 

LasVegasNL behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer LasVegasNL dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van LasVegasNL. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren. 

 

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

inf@80travel.com l +31 (0)6 4143 1269

Burg. van Leeuwenstraat 8, 1511BJ Oostzaan

KvK Nr. 55768202 

 

 

Versie 2021

las vegas nl logo.png
bottom of page